Connect

Vasile Dragomir

Tricolor

sâmbătă, 30 mai 2015

Ioan Scararul -Scara

Pentru iubitorii de carte religioasa ,dar și pentru cei care vor sa afle câte ceva din minunata carte Scara a prealuminatului Ava Ioan Scărarul  am nevoit la copierea Cuvântului I cu bunăvoința lui Dumnezeu Tatăl și a Sfântului Duh . .Voi mai publica pe pagina mea cuvinte din cartea Scara ,dar pentru cei care o doresc in integralitatea ei o pot achiziționa fie din librăriile ortodoxe fie de la alte librarii sau chiar de  internet 


SCARA
DUMNEZEIESCULUI URCUŞ

   Cartea de faţă arată în chip limpede cea mai bună cale , celor ce voiesc să-şi înscrie numele de bună voie în cartea vieţii . Căci citind-o pe aceasta , o vom afla călăuzind fără rătăcire pe cei ce-i  urmează şi păzindu-i nevătămaţi  de nici o poticnire .Ea ne înfăţişează o sacră întărită de la cele pământeşti la Sfintele Sfintelor şi ni-L arată pe Dumnezeul iubirii rezemat pe vârful ei . Această scară socotesc că a văzut-o şi Iacov cel ce a călcat peste patimi ,când se odihnea după nevoinţa lui. Dar să începem , rogu-vă cu râvnă şi cu credinţă acest urcuş înţelegător şi suitor la cer ,al cărui început e lepădarea de cele pământeşti , iar la sfârşit , e Dumnezeul iubirii .
CARTEA DESPRE NEVOINŢE
   A lui Ava Ioan , egumenul călugărilor din Muntele Sinai , pe care a trimis-o lui Ava Ioan , egumenul  Mănăstirii Raithu  , de care a fost îndemnat să o scrie .
Se împarte în treizeci de cuvinte , asemenea unor trepte ale unei scări ,  care urcă pe cel ce o urmează de la cele mai de jos la cele mai înalte , de unde cartea s-a numit şi „ Scara „

Cuvântul I
Despre lepădarea de viaţa deşartă şi despre retragere 52
1) Bunul şi cel mai presus de bunătate şi atotbunul Dumnezeu şi Împărat al nostru ( căci e bine să începem scrierea către slujitorii Lui de la Dumnezeu ), a cinstit toate făpturile zidite de El cu demnitatea libertăţi raţionale 53 . De aceea , dintre acestea , unele sunt prietene
 


   52.*Întâia renunţare e izbăvirea de lucruri ; a doua şi a treia este cea de patimi şi de neştiinţă . De lucruri se izbăveşte uşor cel ce voieşte ; dar nu puţină osteneală se cere pentru izbăvirea de patimile faţă de ele *.
  53.*Libertatea este , după dumnezeiescul Grigorie al Nyssei , voinţa sufletului raţional gata să se mişte încotro voieşte .Pe aceasta s-o înduplecăm să fie gata să se mişte numai spre bine , ca să topim pururi amintirea răului prin gânduri bune *.
  Alta: *Libertatea este mişcarea înţelegătoare ,stăpână pe sine a sufletului .De aceea animalele neraţionale nu sunt libere .Căci sunt purtate de fire şi nu o poartă . De aceea nici nu se împotrivesc poftei naturale , ci îndată ce sunt cuprinse de o poftă , se năpustesc spre împlinirea ei . Dar omul fiind raţional , mai degrabă conduce firea decât e purtat de ea . De aceea  chiar când doreşte ceva , dacă voieşte , are puterea să înfrâneze dorinţa , sau să –i dea urmare . Pentru aceasta cele necuvântătoare nu sunt nici lăudate , nici mustrate , pe când omul e şi lăudat şi mustrat . Omul e fiinţa  care dispune de el însuşi de sine , ţinând seama în mod liber de legi , dar nefiind întru totul supus unei legi , ca lucrurile şi animalele ce constituie natura .Omul e într-un anumit sens mai presus de natură făcându-se instrument al voinţei sale şi putând-o umple de Duhul dumnezeiesc şi de libertatea Lui cu totul superioară , care întăreşte libertatea


ale  Lui , altele , slugi adevărate ,altele netrebnice , altele cu totul înstrăinate , altele deşi  neputincioase totuşi potrivnice Lui .
  2) Şi prieteni ai Lui am aflat , o sfinţită căpetenie noi cei neînvăţaţi că sunt fiinţele înţelegătoare şi ne - trupeşti din jurul lui Dumnezeu ; slugi adevărate , toţi cei ce fac şi au făcut neobosit şi fără încetare voia Lui ; slugi netrebnice , cei ce socotesc că s-au învrednicit de botez dar n-au păzit cu adevărat legămintele faţă de El ; străini şi potrivnici îi socotim pe cei ce sunt fie necredincioşi , fie rău - credincioşi .În sfârşit , vrăjmaşi sunt cei ce nu numai au respins porunca Domnului şi au lepădat-o de la ei , ci şi duc un războiu tare împotriva celor ce o împlinesc pe aceasta .
  3)  Dar fiecare dintre cei mai sus pomeniţi cere un cuvânt anume şi potrivit lui , iar nouă celor neînvăţaţi nu ne este de folos să înfăţişăm acestea  cu deamănuntul în scrierea de faţă .De aceea întinzând cu ascultare nepricepută , nevrednica noastră mână spre slujitorii adevăraţi ai lui Dumnezeu , care ne-au silit cu evlavie şi ne-au îndatorat cu credinţă la aceasta prin poruncile lor , şi primind de la cunoştinţă lor trestia cuvântului şi muind-o în trista şi luminoasa smerită cugetare 54 vom atinge-o pe aceasta (trestia) de inimile lor netede şi albe 55 ca pe nişte hârtii , mai bine zis ca pe nişte table duhovniceşti , şi vom zugrăvi în ele cuvintele sau mai bine zis seminţele dumnezeieşti ,zicând aşa :
  4)Dumnezeu este al tuturor ; este viaţa tuturor celor ce voiesc ; este mântuirea tuturor : al celor ce cred şi al celor ce nu cred ; al celor drepţi şi nedrepţi ; al celor cinstitori de Dumnezeu şi necinstitori ; al celor nepătimaşi şi pătimaşi ; al călugărilor şi al mirenilor ;al înţelepţilor şi al celor neînvăţaţi ; al celor sănătoşi şi al celor bolnavi ; al tinerilor şi vârstnicilor 56 . Căci e răspândirea luminii , ca arătarea soarelui , ca schimbarea ceasurilor .Şi altfel nu poate fi . * Căci la Dumnezeu nu e căutare la faţă * (Rom. 2,11) .


 


noastă .Numai când se face rob patimilor , omul devine simplă piesă a naturii , sau mai prejos de natură , deşi pe de altă parte s-a făcut astfel voia sa

  54.*A numit smerita cugetare tristă şi luminoasă : tristă , pentru răbdarea şi suportarea supărărilor ce le încearcă cei smeriţi la cuget ; şi luminoasă , pentru slava şi înălţarea  ce le pricinuieşte celor ce au dobândit-o .Sau tristă pentru cei leneşi , care nu voiesc nicidecum să o suporte pentru Dumnezeu ;iar luminoasă , pentru cei stăruitori şi bărbaţi cu sufletul , care rabdă toate pentru Dumnezeu şi cunosc cât e de mare folosul ei. *Smerita cugetare e tristă , pentru că e însoţită de amintirea păcatelor şi de conştiinţă micimii proprii ; şi luminoasă pentru că are conştiinţa mângâietoare a măreţiei lui Dumnezeu şi a milei Lui dăruitoare de viaţă . 
55.odihnind (trestia sau condeiul) În inimile netede şi albe * . Caci aceste inimi neavând cute ascunse ci primind totul cu simplitate şi cu încredere , condeiul sau ceea ce scrie condeiul e primit de ele , nu e respins , întipărindu-se în ele .
poate să decidă a voi să-L aibă pe El ca viaţă , ei toţi au putinţa ca să aibă pe Dumnezeu
Necinstitor de Dumnezeu este cel părtaş de firea raţională (cuvântătoare ) , nemuritoare , care fuge de bună voie de viaţă şi socoteşte pe Făcătorul său , cel pururi existent , ca neexistent 57
  5) Călcător de lege este cel ce răstălmăceşte legea lui Dumnezeu cu mintea lui cea sucită şi cel ce socoteşte că crede ,dar se împotriveşte în chip eretic lui Dumnezeu .
  6) Creştin este cel ce urmează lui Hristos pe cât e cu putinţă  oamenilor prin cuvinte şi fapte şi crede cu o cugetare dreaptă şi neprihănită în Sfânta Treime 58 .
  7) Iubitor de Dumnezeu este cel ce se face părtaş de toate cele fireşti şi fără de păcat şi care nu pregetă de a face după putere cele bune 59.
  8) Înfrânat este cel ce , petrecând în mijlocul ispitelor şi curselor şi tulburărilor , se străduieşte să imite cu toată puterea purtările celui ridicat deasupra tulburărilor .
   9) Călugăr este cel ce , în trup material fiind , petrece în treapta , rânduiala şi starea fiinţelor netrupeşti . Călugăr este cel ce se ţine numai în hotarele şi cuviinţele lui Dumnezeu în toată vremea , în tot locul şi lucrul 60. Călugăr este cel ce supune firea sa unei sile neîncetate şi simţurile sale unei paze neîntrerupte 61 .


 

   56) Dumnezeu este al tuturor , dar este numit aici în chip restrâns * al celor ce voiesc * . De aceea El este acestora şi mântuire . Căci întrucât ori ce om părtaş de voie liberă ca mântuire şi deci ca viaţă . În general , numai cei conştienţi şi liberi Îl pot avea ca viaţă , pentru că numai ei pot experia  prin conştiinţa lor viaţa .ca mântuire şi deci ca viaţă . În general , numai cei conştienţi şi liberi Îl pot avea ca viaţă , pentru că numai ei pot experia  prin conştiinţa lor viaţa .
  58. Credinţa este nu numai un sentiment ,sau un act de voinţă, ci şi o dreaptă cugetare  spre Dumnezeu cel în Treime .Este credinţa întemeiată pe Revelaţie şi pe predania Bisericii . A crede într-o aberaţie este o contradicţie în sine . A crede  într-un dumnezeu una cu lumea imanentă  , înseamnă a nu crede . A crede într-un aşa zis dumnezeu care nu e iubire supremă întemeiată intr-o persoană supremă , mai bine zis între trei persoane supreme , înseamnă a nu crede .
  59. Cele fireşti ale omului sunt năzuinţele lui de a depăşi prin efort liber cele ce-l înlănţuiesc de trup şi de lume .Făcând aşa se fereşte de păcat .
  60. A se ţine *în hotarele lui Dumnezeu* înseamnă a se ţine în ordinea neîngustată de legile naturale ale trupului şi ale lumii , în libertatea Duhului şi a iubirii . Acela se ţine şi în ordinea nemărginită a cuvintelor sau a raţiunilor  lui Dumnezeu .
  61.Scolia 7 sub textul ed.gr. 1970; * A numit silirea  obosirea trupurilor , pe care o rabdă de bună voie ucenicii lui Hristos prin tăgăduirea voi lor proprii şi prin renunţarea lor la odihna cu trupul , în păzirea poruncilor lui Hristos * Prin această silire monahul dovedeşte că omul poate ridica cu duhul mai presus de firea învârtoşată în păcate , că poate covârşi obişnuinţele rele devenite legi ale firii , că poate deveni liber faţa de ele . poate dezvolta fie spre domnia deplină a libertăţi , fie spre dominarea sa deplină de către
El e la extrema contrară a patimilor în care şi-a pierdut cu totul libertatea faţă de trup şiCălugăr este cel ce şi-a făcut trupul neîntinat , gura curăţită şi mintea luminată .Călugăr este sufletul apăsat de durere , care petrece , în veghe şi somn , întru necontenita pomenire a morţii .
  10) Retragerea din lume este fericirea de bună voie de materia lăudată şi tăgăduirea firii pentru dobândirea celor mai presus de fire 62
  11) Toţi cei ce au părăsit de bună voie cele  ale vieţii au făcut aceasta fără îndoială fie pentru Împărăţia viitoare , fie pentru mulţimea de păcate , fie pentru dragostea de Dumnezeu . Iar dacă nu au avut în vedere nici unul din scopurile amintite , retragerea lor e fără judecată . Dar oricare ar fi ţinta la care ajungem , Bunul Orânduitor al nevoinţei  noastre ne aşteaptă .
  12) Cel ce a ieşit din lume pentru a se uşura de sarcina păcatelor sale să urmeze pilda celor ce şed  înaintea  mormintelor din afara cetăţii ; şi să nu înceteze  din lacrimile fierbinţi şi înfocate şi din vaietele fără glas ale inimii până nu va vedea şi el pe Isus venit şi rostogolind piatra cea învârtoşată a inimii şi dezlegând  mintea noastră , ca pe un alt Lazăr , din legăturile păcatelor şi poruncind îngerilor ; * Dezlegaţi-l din patimi şi lăsaţi-l să plece spre fericita nepătimire * 63  . Iar  de nu  va face aşa , nici un folos nu va avea .
  13)  Toţi ce voiau  să ieşim din Egipt şi să fugim de faraon 64 , aveam negreşit şi noi nevoie de un Moise (Ieş. 15) oarecare , ca mijlocitor către Dumnezeu şi după Dumnezeu ,care stând pentru noi la mijloc cu făptuirea şi cu vederea ( contemplarea ) , să întindă mâinile spre Dumnezeu , ca să trecem , povăţuiţi de el , marea păcatelor şi să punem pe fugă pe Amalic , căpetenia patimilor .S-au înşelat deci cei ce sau încrezut în ei însuşi şi au socotit că nu au nevoie de nici un povăţuitor 65 .
 
de lume .Dumnezeu l-a făcut pe om cu un amestec de libertate şi necesitate .Omul se poate dezvolta fie spre domnia deplină a libertăţi , fie spre dominarea sa deplină de către
necesitate .Prin ultima ajunge sub starea naturii pătimaşe .Prin prima se apropie de îngeri .
  62. Deoarece în partea curgătoare a firi sunt legăturile ; în iuţimea ei, voinţa  de stăpânire ; în pofta ei întristarea ; - cel ce s-a ridicat peste acestea , a tăgăduit firea * Deci nu e vorba de o desfiinţare a firii omeneşti , ci de o eliberare a ei de sub stăpânirea celor create şi de ridicarea ei la starea de stăpânire adevărată a lor .Stăpânirea peste acestea o poate avea numai cel ce s-a făcut părtaş de puterile dumnezeieşti mai presus de fire .
  63. Poate însemna şi piatră încălzită , deci înmuiată în lacrimile calde ale pocăinţei . Cum plâng cei apropiaţi lângă morminte pe cei aflaţi în ele , aşa să ne plângem şi noi sufletul  nostru mort şi îngropat sub păcate , sub piatra nepăsătoare a lor . Numai înmuind această nepăsare prin lacrimi fierbinţi , facem să vină Isus  şi să rostogolească deplin această piatră sub care stă îngropat sufletul nostru .Dar piatra aceasta poate fi socotită şi inima noastră împietrită prin păcatele întipărite cu nesimţirea lor în ea .Învârtoşarea aceasta vine prin condensarea păcatelor în patimi , ca într-un ciment .Acestea au legat libertatea sufletului cu totul .Îngerii ca fiinţe create din
14) Cei ce au ieşit din Egipt au avut ca povăţuitor pe Moise , iar cei ce au fugit din Sodoma , un înger . Şi cei dintâi se asemănă celor tămăduiţi de patimile sufleteşti prin îngrijirea doftorilor . Aceştia sunt cei ce au ieşit din Egipt .Cei de al doilea  doresc să se dezbrace de necurăţirea   nenorocitului de trup . De aceea  au nevoie  de un înger , sau ,casă zic aşa , de cineva  deopotrivă  cu îngerul  , care  să-i cureţe . Căci , pentru curăţirea  trupului  de rane ( răni ) , avem nevoie de un foarte iscusit  doftor 66.
  15) Cei ce au pornit să se suie la cer cu trupul au nevoie cu adevărat de silire şi de dureri neîncetate 67 . Mai ales la începutul lepădării lor , până ce trec  de la năravul lor iubitor de plăceri şi de la inima

 

care iradiază libertatea puternică pe care ei şi-au păstrat-o  , trezesc şi întăresc şi în noi libertatea , care înseamnă nepătimire . Nepătimirea ca libertate de patimi ne permite să ne mişcăm spre ceea ce e bun , spre iubirea de Dumnezeu şi a semenilor  , cum nu ne permit patimile . În scoliile 9 şi 10 de sub textul , se spune : *Vorbeşte despre plânsul neîncetat .Căci după sfântul bătrân care vorbeşte , plânsul lucreayă şi păyeşte . Dar iată cum yice că el pricinuieşte şi fericita pătimire .Căci zice şi Ava Isaia * Să  ne nevoim fraţilor , să rupem de pe noi vălul  întunericului , care este uitarea şi să vedem lumina pocăinţei . Să facem ca Marta şi Maria , care sunt greaua pătimire şi plânsul şi care plâng înaintea Mântuitorului , ca să ridice pe Lazăr , sau mintea cea legată cu multele legături ale voilor sale *
  64. *Părinţi spun că Egiptul este voia trupească ce ne apleacă spre odihna trupească şi face mintea noastră iubitoare de plăceri *. * Egiptul gândit cu mintea este întunecimea patimilor , la care nimeni nu se coboară , dacă nu ajunge la foamete *.
65. Scolia în ed. Atena 1970 : * Patimi sufleteşti numeşte :slava deşartă , întristarea , trândăvia (acedia – plictiseala ), pizma , ţinerea de minte a răului , viclenia şi cele ce se nasc din ele .Iar trupeşti , lăcomia pântecului , curvia , iubirea de arginţi şi cele asemenea . Deci zice că cei tulburaţi de patimile sufleteşti au nevoie de un om ca stăpânitor şi povăţuitor , care să îngăduie puţin trupului din ce cere , ca să nu se înalţe şi mai mult , pentru ca so înfrâneze cu sârguinţă . Aceştia se aseamănă cu cei ce au ieşit din Egipt şi sunt povăţuiţi de Moise , care e om . Căci şi egiptenii sunt mustraţi pentru mândrie şi nu pentru curvie .Iar cei tulburaţi de patimile trupeşti au nevoie de un povăţuitor , care deşi om smerit  , s-a ridicat la viaţa îngerească  şi netrupească  prin înfrânare şi nepătimire , ca prin post  să facă moarte zburdării cărnii .Iar aceştia se aseamănă celor ce au ieşit din Sodoma *.
  66. *Trebuie ştiut că cel ce s-a lepădat ( de lume ) dacă se află în obşte , acolo să stăruie ; dacă nu se află în obşte , să stea cât e aşa sub povăţuitor , spre obişnuirea şi învăţarea cu deosebirea gândurilor şi a duhurilor .Aceasta se dă de înţeles  prin povăţuirea lui Izrail şi a lui Lot , de către Moise şi Înger . Căci cum spune şi alt părinte (sfântul Grigorie de Naziamz ) , dacă în alte meşteşuguri e greu să se înfăptuiască ceva fără învăţător , cu cât mai mult nu avem nevoie de un învăţător , spre obişnuirea şi învăţarea deosebiri gândurilor şi duhurilor , care e meşteşugul  meşteşugurilor şi ştiinţa ştiinţelor ? *
  67. De multe ori vorbeşte de silă , ca de pildă , când spune : călugărul este cel ce-şi supune firea unei siliri neîncetate . Căci trebuie spus că obişnuinţa întărindu-se ca deprindere şi prefăcându-se , aşa zicând  , în fire , e nevoie de silă  ca să schimbăm şi să
neîndurerată 68 , la iubirea de Dumnezeu şi la curăţie prin plânsul învederat .
  16) Osteneală cu adevărat , osteneală şi amărăciune multă şi anevoie de răbdat ni se cere mai ales nouă celor fără de grijă , până ce ne vom face mintea , acest câine iubitor  de măcelării şi lacom de mâncare , iubitoare de curăţie şi de supraveghere prin simplitate , blândeţe adâncă şi sârguinţă 69 . Dar să îndrăznim noi cei împătimiţi şi neputincioşi şi să aducem lui Hristos , cu credinţă neîndoielnică , slăbiciunea şi neputinţa noastră sufletească  , mărturisindu-le . Şi negreşit  vom primi ajutorul Lui mai presus de vrednicia noastră dacă ne vom pogorî neîncetat în adâncul smeritei cugetări 70 .
  17) Să cunoască toţi cei ce au venit la lupta cea bună , aspră , strâmtă şi uşoară , că au venit să sară în foc , dacă primesc să locuiască în ei focul cel
nematerial 71. Să se cerceteze fiecare pe sine şi numai după aceea să mănânce din pâinea aceasta amestecată cu ierburi amare şi să bea din paharul acesta amestecat cu lacrimi , ca să nu-i fie lupta spre osândă ( I Cor. 11.29)72.


 

prefacem  năravul îndelungat . De aceea a spus şi Domnul : *Împărăţia cerurilor este a celor ce se silesc * (Mt.11.12).
  68.* Inima  neîndurerată * e inima care nu suferă pentru păcate . Venirea sufletului la Dumnezeu nu se înfăptuieşte prin reflexiuni teoretice , ci prin suferinţă pentru păcatele săvârşite .
  69. Mintea desface totul în bucăţi asemenea unui câine care în căutarea cărnii ciopârţeşte  în bucăţi tot ce unitar şi vrea să înghită cât mai multe . Ea trebuie să fie făcută simplă  şi curată şi blândă , înţelegând  lucrurile  în unitatea lor , respectându-le , nelăcomindu-se să le sfâşie , să le descoase . Căci în acest caz nu se mai înţelege întregul şi esenţialul şi viaţa .
  70. Neputinţa noastră mărturisită lui Hristos , e un dar adus Lui .Sau abia prin aceasta , ne dăruim pe noi înşine Lui , neţinând nimic pentru noi , ca pe ceva în stare să ne mulţumească . Şi numai dăruiţi întregi lui Hristos  , ne deschidem pentru ajutorul său darul Lui , nesfârşit  mai bogat decât tot ce putem avea noi prin noi înşine .Astfel socotim că nu avem nevoie de El . Chiar mâna sau fapta noastră care le aduce pe acestea lui Hristos va fi întărită de dreapta sau de fapta puternică a lui Hristos .Dacă vom fi neîncetat în această stare de smerită cugetare , egală cu aducerea noastră lui Hristos , neîncetat va coborî peste noi darul  lui Hristos Dăruirea noastră şi primirea ajutorului de sus se îmbină într-un singur act dialogic necontenit .
  71.A spus că lupta e aspră pentru paza simţurilor , îngustă pentru strâmtorarea trupului şi pentru lepădarea cu amărăciune a îndelungatelor năravuri . Dar e şi uşoară , pentru încrederea în Dumnezeu şi pentru înaintarea ce urmează şi pentru nădejdea bunătăţilor viitoare . Cei ce întreţin această luptă sar în focul iubiri de Dumnezeu dacă se învoiesc să locuiască în ei acest foc . Numai prin acest fel de foc pot stărui în lupta lor şi pot birui .
 72. Se face o legătură între nevoinţă , azimă  mâncată şi paharul băut de evrei la ieşirea din Egipt (din lumea păcatelor ) şi între pâinea şi vinul Sfintei Împărtăşanii . Prin toate se ia puterea purtării crucii , prin care se ajunge la viaţa fără de păcate .


  18) Dacă nu tot cel ce se botează se mântuieşte , voi trece sub tăcere ceea ce urmează 73. Cei ce vin ( la călugărie ) vor trebui să renunţe la toate ,să dispreţuiască  toate , să râdă de toate , ca să pună o temelie bună .
  19) Temelia cea bună are trei straturi şi trei stâlp nerăutatea , postul şi neprihănirea .Toţi cei prunci în Hristos să înceapă de la ele , luând ca pildă pruncii cu trupul . Nici răutate , nici viclenie  nu-şi află vreodată loc în aceştia . Nu se află la ei săturare nesăturată , stomac nesătul , trup înfierbântat sau sălbăticit . Căci numai după ce cresc prin sporirea hranei , le vine pofta şi fierbinţeala.
  20) Cu adevărat urât lucru şi primejdios este a se moleşi un luptător de la începutul luptei , dând tuturor dovada despre înjunghierea lui .
  21) Din tăria începutului vom avea negreşit folos şi în vremea moleşirii de după aceea .Căci sufletul îmbărbătat şi apoi moleşit e îmblânzit de amintirea sârguinţei de la început ca un ac . De aceea  unii au prins adeseori aripi şi din aceasta .
 22) Când sufletul , predându-se pe sine (trândăviei ) , va pierde căldura fericită şi vremelnică de iubit 74 , să caute cu sârguinţă să afle din ce pricină s-a lipit de ea şi să pornească iarăşi războiul şi sârguinţa împotriva ei. Căci nu poate să se întoarcă (la căldura aceea ) decât pe poarta pe care a ieşit 75.
 23)Cel ce şi-a făcut lepădarea ( de viaţa din lume ) din frică , se aseamănă tămâiei ce arde , care răspândeşte la început bună mireasmă ,dar pe urmă sfârşeşte în fum . Iar cel cel ce a făcut aceasta  pentru nădejdea răsplăţii , e ca o piatră de moară ce se mişcă pururi la fel . Dar cel ce a ales retragerea din dragoste ede Dumnezeu a dobândit foc îndată de la început ,care aruncat în materie aprinde o văpaie din ce în ce mai mare 76.


 

  73.* Dacă nu tot cel ce se botează , se mântuieşte , ci cel ce face lucrurile lui Dumnezeu , e vădit că nici tot cel ce se tunde ( ca monah )  ci cel ce păzeşte cele cuvenite călugărilor *.
  74. Sufletul s-a moleşit când s-a predat duşmanilor (duhurilor rele şi ispitelor ce-i asaltează ) şi când a pierdut căldura iubirii de Dumnezeu .
  75. A ieşit printr-un păcat trebuie să biruiască acelaşi păcat , ca să poată să se întoarcă din nou .
  76.Focul dumnezeiesc aruncat în materia firii umane , o încălzeşte de entuziasmul dragostei de Dumnezeu ; la fel când e aruncat asupra păcatelor , le topeşte .Scolia ed. 1970 : * Frica se înţelege în chip îndoit ; una e începătoare şi alta mai desăvârşită . Acum vorbeşte de cea începătoare .Căci când cineva care se învârteşte în păcate , venind la simţire  , se leapădă ( de ele ) , temându-se să nu fie  luat iar în stăpânire de patimi , arată multă nevoinţă . Dar încetând să greşească şi scăpând puţin de obişnuinţa păcatelor , va vieţui mai fără grijă .Iar cel ce face aceasta pentru răsplată , se îngrijeşte la fel  , după putere , de lucrare , socotind  că dacă  s-ar lenevi puţin  , i s-ar micşora plata .Dar cel ce se leapădă de păcate din iubire de Dumnezeu , dacă va afla un povăţuitor sârguitor , aprinzându-se cu înfocare de dragoste nu va slăbi din râvna sa , până nu va ajunge , după sfântul care vorbeşte în faţa lui Dumnezeu * (Ps. 41.2)
   24) Sunt  unii care clădesc peste pietre. Şi alţii care înalţă stâlpi pe pământ . Şi iarăşi sânt alţii care umblă puţin pe jos şi încălzindu – li-se muşchii şi încheieturile , umblă şi mai iute . Cel ce înţelege , să înţeleagă acest cuvânt cu tâlc 77.
  25) Fiind chemaţi de Dumnezeu şi Împăratul , să alergăm cu râvnă , ca nu cumva având viaţă scurtă , să ne aflăm în ziua morţii fără rod şi să murim de foame 78.
Să ne facem plăcuţi Domnului , ca ostaşii Împăratului . Căci după intrarea în oaste , ni se cere să ne facem slujba cu cea mai mare luare aminte .
  26) Să ne temem de Domnul ca de fiare . Căci am văzut oameni care ducându-se să fure , nu se temeau de Dumnezeu , dar auzind lătrat de câini în acel loc , s-au înapoiat îndată ; şi ceea ce n-a făcut frica de Dumnezeu , a făcut frica de fiare .
  27) Să iubim pe Domnul cum îi cinstim pe prietenii noştri .Căci am văzut adeseori pe unii supărând pe Dumnezeu şi neavând nici o grijă de aceasta , dar mărind pe cei iubiţi de ei , născocind orice gând , răbdând ori ce refuz , făcându-le ori ce declaraţie (de cinstire ) , ei înşişi , sau prin prieteni , sau trimitându-le ori ce fel de daruri , ca să-i întoarcă .
  28) Să lucrăm virtuţile chiar de la începutul lepădării cu osteneală şi cu durere .Iar înaintând , să ne simţim în ele fără întristare , chiar dacă suntem întristaţi puţin 79. Dar când cugetul nostru muritor va fi copleşit şi stăpânit de râvna din noi , le vom lucra pe acestea cu toată bucuria ,sârguinţa , dorinţa şi văpaia dumnezeiască .
  29) Pe cât de vrednici de laudă sunt cei ce lucrează virtuţile şi împlinesc poruncile îndată de la început cu bucurie şi râvnă , pe atât de vrednici de plâns , sunt cei ce , deşi se nevoiesc de mută vreme , le lucrează pe acestea încă cu osteneală , chiar dacă le lucrează 80.

                                                                                             
  77. * Socotesc că vorbeşte de cei ce s-au lepădat ( de lume ) . Cei ce clădesc peste pietre  cărămizi sunt cei ce la început au înălţat clădirea virtuţilor fără supunere ; şi pentru că sunt necercaţi în nevoinţele smerite ale supunerii , au fost biruiţi şi clădirea li s-a micşorat şi s-a slăbit . Iar cei ce au înălţat stâlpi , sunt cei ce de la început întră în viaţa singuratică ; de aceea , fiind fără temelie , sînt biruiţi . Iar cei ce merg pe jos sunt cei ce înaintând pe încetul pe drumul lipsit de mândrie al supunerii , se fac de nebiruit , ca unii ce au experienţa războaielor .

  78. Dacă la moarte suntem fără rod , n-avem din ce ne hrăni în viaţa viitoare .Atunci vom * muri * sufleteşte de tot din lipsă de hrană .Căci acolo ne vom hrăni din rodul pe care l-am rodit în viaţa aceasta din harul lui Dumnezeu şi din sârguinţa noastră , desigur un har pe care ni-l va însuşi Domnul .Am ajutat pe alţii , vom fi ajutaţi . Am văzut pe Dumnezeu prin inima noastră curăţită . Îl vom vedea nesfârşit mai mult atunci şi ne vom hrăni de vederea Lui . Altfel vom muri de foame ; dar vom fi conştienţi de * moartea aceasta * . Vom suferi de un cumplit gol conştient în sufletul nostru şi în jurul nostru .

 79. Fără întristare , pentru că am înaintat în ele ; dar puţin întristaţi  pentru că încă mai avem mult să înaintăm ; pentru că nu suntem cu totul eliberaţi de ispitele spre păcat


  30) Să nu dispreţuim şi să nu osândim nici lepădările (de viaţa lumească )  făcute din împrejurări nevoite .Căci am văzut pe unii fugind , întâlnindu-se fără voie cu împăratul  ce le venea în cale şi ajungând în garda lui . au intrat împreună cu el în palat şi stând la masă cu el 81.
  31) Am văzut sămânţa căzând fără voie în pământ şi aducând rod mult şi bine crescut .Dar am văzut şi lucruri dimpotrivă .
  32) Am văzut pe oarecine intrând în spital pentru vreo altă pricină şi ţinut de doftor şi lecuit cu multă bunăvoinţă şi prin aceasta scăpat de ceaţa ce-i acoperea lumina ochilor . Astfel i s-au  făcut cele fără de voie temei şi de folos decât cele de bună voie .
  33) Nimeni să nu se socotească pe sine nevrednic de făgăduinţa călugărească , dând ca motiv greutatea şi mulţimea păcatelor . Şi să nu creadă că se smereşte , dacă , nevrând să rămână lipsit de dulcea împătimire , îşi dă ca pricini pentru stăruirea în păcate înseşi păcatele sale . Căci unde e mult puroi , e nevoie şi de multă doftorie ca să se lepede întinăciunea  82. Căci nu vin în spital cei sănătoşi 83.
  34) Dacă atunci când împăratul pământesc  ne cheamă şi voieşte să ne facem ostaşi slujind în faţa lui , nu zăbovim , nici nu căutăm pricini pentru neascultare , ci lăsând toate ne ducem de grabă la el , să luăm  aminte de noi înşine , ca nu cumva  chemându-ne Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor şi Dumnezeul dumnezeilor la această slujire cerească  să o respingem din lene şi nepăsare şi să ne aflăm la Marea Judecată fără apărare .
  35) E cu putinţă să umble cineva şi când e legat cu lucrurile vieţii şi cu grijile de fier ;dar greu . Căci şi cei legaţi cu fiare la picioare umblă adeseori , dar se poticnesc des şi-şi pricinuiesc răni .
  36) Cel necăsătorit în lume , fiind legat numai de lucruri , se aseamănă cu cel legat cu fiare la mâini . De aceea când voieşte să alerge la viaţa călugărească , nu se împiedică .Dar cel căsătorit se aseamănă cu cel legat şi de mâini şi de picioare .
  37) Am auzit pe unii care petrec în lume cu nepăsare , zicând către mine : * Cum putem noi cei ce vieţuim împreună cu soţiile ( sau soţii ) noastre , să petrecem viaţa călugărească ? * Acestora le-am răspuns : * Toate lucrurile bune pe care le puteţi face  , faceţi-le  ; nu defăimaţi pe nimeni , nu vă despărţiţi de adunările de la slujbele din biserică , pătimiţi împreună cu cei lipsiţi , nu pricinuiţi nimănui sminteală ; de aceea ce e al altuia să nu vă apropiaţi ; îndestulaţi-vă cu ceea ce vă pregătesc femeile voastre . De veţi face aşa , nu veţi fi departe de Împărăţia cerurilor *
                                                                                         
                                                                                         
   82. * Unde e povară grea , acolo e şi nevoie de ajutor ; şi unde e noroi în suflet , e nevoie şi de lacrimi * pentru a-l curăţa .
  83. *Sănătatea sufletului este buna mireasmă a voii dumnezeieşti (împlinite ) . Şi dimpotrivă , căderea din voia bună ( a lui Dumnezeu ) este boala sufletului care sfârşeşte în moarte *. Sufletul e sănătos numai vieţuind în conformitate cu voia lui Dumnezeu , în legătură cu El . Boala răspândeşte miros urât , mirosul descompunerii trupeşti , pricinuite de pierderea sufletului , de dezordinea ce nu propăşeşte în raţionalitatea lui armonioasă .   

  38) Să purtăm cu bucurie şi cu frică lupta cea bună , netemându-ne de vrăjmaşii noştri .Căci deşi nu se văd pe ei privesc la faţa sufletului nostru 84. Şi dacă o văd pe aceasta schimbându-se de frică , se înarmează mai amarnic împotriva noastră , înţelegând , viclenii că ne-am înfricoşat .Deci să ne înarmăm cu cel ce se luptă cu hotărâre .
  39) Domnul a uşurat cu iconomie războaiele împotriva celor de curând sădiţi ( în viaţa călugărească , n.n.) ca să nu se întoarcă îndată de la început în lume . De aceea  bucuraţi-vă totdeauna în Domnul toţi cei ce slujiţi Lui , cunoscând că acesta e cel dintâi semn în voi al dragostei Stăpânului faţa de voi ;şi că El însuşi ne-a chemat pe noi .
  40) Dar Dumnezeu Se face adesea cunoscut , lucrând şi aceasta : văzând adică sufletele , bărbăteşti , le îngăduie să intre în războaie îndată de la început , voind să le încununeze pe acestea degrabă .
  41) Domnul a ascuns celor din lume greutatea , mai bine zis uşurinţa luptei din stadion . Căci dacă ar fi cunoscut-o ei pe aceasta , nu s-ar fi lepădat de lume , nici de trup 85.
  42) Dă lui Hristos cu râvnă ostenelile tinereţilor tale ; şi te vei bucura la bătrâneţe de bogăţia nepătimirii . Cele adunate în tinereţe hrănesc şi mântuie  la bătrâneţe pe cei obosiţi . Să ne ostenim , tinerilor cu înfocare ; să alergăm cu trezvie , Căci  nu ştim când vine moartea 86.
  43) Avem vrăjmaşi adevăraţi răi , cumpliţi , vicleni , meşteri în uneltiri , puternici , neadormiţi , nemateriali , care ţin focul în mâini şi doresc să aprindă biserica ( locaşul ) lui Dumnezeu prin flacăra din ei 87.
  44) Nimeni , cât e tânăr , să nu primească pe vrăjmaşii lui draci , care-i zic : să nu-ţi sfărâmi trupul , ca să nu cazi în boală şi neputinţă 88.

 

  84. * Faţa sufletului a numit puterile sufletului . Căci din semnele stăpânirii noastre  sufleteşti şi a celor imitate de noi , văd vrăşmaşii noştri draci dispoziţia noastră lăuntrică . Căci nu cunosc de la ei cugetarea noastră , ci seamănă numai meşteşugurile lor şi aşteaptă cu ce dispoziţie vom primi uneltirile . Şi nevăzând ei , , îi facem să vadă prin uşurătatea noastră * Adică le dăm noi semnele prin care pot vedea ce e în sufletul nostru , aşa cum le dăm şi altor oameni .
  85. Scolia ed.1970: * Ceea ce  li se pare multora greutatea luptei , mie , zice , nu mi se pare greutate , ceea ce înseamnă că numai la aparenţă e greutate , dar în adevăr e uşurinţă . Totuşi Dumnezeu a ascuns greutatea aceasta celor din lume , pentru că , după Apostol * omul trupesc nu primeşte cele ale Duhului , căci nebunie sunt lui * (I Cor. 2.15.). Iar a voi cele ale lui Dumnezeu e propriu celui duhovnicesc . Cei ce petrec potrivit lumii , cum ar putea să lepede însuşirile proprii ale ruşinii , dacă nu i-a chemat Dumnezeu *  ( I Cor. 15.50) . Scolia din P.G.: * Mulţi  văzând greutatea stadionului , zic : Dacă Hristos numeşte jugul blând şi uşor , de ce  sunt supuşi unei sile cei  cel iau ? Căci ei nu ştiu că celor ce privesc şi caută spre nădejdea odihnei şi a mângâierii , li s-a spus că acestea sunt uşoare şi blânde; dar celor ce se târăsc pe jos le sunt aspre şi greu de străbătut . Căci cel ce se dezlipeşte cu anevoie de cele de jos , trebuie să se silească pentru urcuş . Aşa şi tânărul ( din Evanghelie ) , declarând că le-a făcut pe toate , a greşit faţa de lucrul ce mai desăvârşit . Dar cel ce s-a scuturat de toate , zboară uşor prin vâzduhul acesta * . 
  86. * Binele bărbatului e când i-a jugul din tinereţea lui *.
  87. * Dracii cei vicleni ne atrag spre lucrarea arderilor şi patimilor , adică a iuţimi şi poftei , prin lucrările lor , ca prin nişte mâini *.
  88. * Citindu-le acestea în chip simplu şi fără dreapta socoteală şi predându-se pre el unei siliri prea mari , s-au arătat potrivnici acestui sfat . Căci nu tuturor le dă părintele acest sfat , ci celor tari şi care nu au un trup sănătos şi au primit un har spre acesta . Ceilalţi trebuie să-l robească după putere ca să nu fie grija ce i-o poartă spre trezirea poftelor .

 Căci de-abia se mai află cineva , mai ales în generaţia de faţă , care să vrea să-şi omoare trupul , chiar de s-ar lipsi de multele şi îndulcitoarele mâncări . Dar scopul acestui drac este să facă însuşi intrarea noastră în stadion ( în luptă ) , moleşită şi plină de nepăsare , deci şi sfârşitul , potrivit începutului .
  45) Cei ce s-au hotărât să slujească cu sinceritate lui Hristos vor căuta şi vor face înainte de toate aceasta: să-şi aleagă , prin părinţi duhovniceşti şi prin conştiinţa lor , locurile , chipurile ( de virtute ) şi îndeletnicirile potrivite cu ei însuşi 89 . Căci nu se potrivesc tuturor mănăstirile de obşte , din pricina lăcomiei ; nici sihăstriei , din pricina iuţimii lor . Fiecare se va gândi care e potrivit .
  46) În aceste trei chipuri de viaţă stă toată vieţuirea călugărească : fie în nevoinţă retrasă şi singuratică , fie în linişte cu unul sau doi fii , fie în şederea cu răbdare în obşte . Eccleziastul zice : * Să nu te abaţi la dreapta sau la stânga . Ci umblă pe calea împărătească * ( Pilde 14,27), căci chipul de la mijloc e multora cel mai potrivit din cele spuse . Căci zice : * Vai celui singur * (Eccl. 4,10). Că de va cădea în trândăvie , sau în somn , sau în nepăsare , sau în deznădejde , nu este cine să-l scoale dintre oameni . Iar * unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu , acolo sunt şi Eu în mijlocul lor *, a spus Domnul (Mat. 18,20)90.
   47) Care e deci călugărul credincios şi înţelept ? Cel care şi-a păzit căldura lui nestinsă şi n-a încetat să adune până la ieşirea ( moartea ) lui , în fiecare zi , foc la foc şi căldură la căldură şi sârguinţă la sârguinţă . Iată prima treaptă : cel ce ai păşit pe ea , să nu te întorci la cele dinapoi . 

  89. In P.G. se dă după Codex Augustanus  scolia : * Cei lipsiţi de povăţuire cad ca frunzele , şi cei ce se ostenesc fără sfătuire , în general se sărăcesc . Iar cei ce aleargă cu nădejde vor fi îndoit de bogaţi * Altă scolie  : * Nu refuza să înveţi chiar de ai fi foarte înţelept . Căci în iconomia lui Dumnezeu ne e mai de folos decât înţelepciunea noastră *. Alta * Nu socoti că e bun ceea ce ţi se pare că faci bine , ci ce e recunoscut ca atare de bărbaţii evlavioşi *. Însăşi voinţa de a lucra după propria judecată fără a cere sfatul altora , ascunzând în ea mândrie , e păscută de păcat . Cererea de sfat e un prilej de smerenie şi de întărirea comuniunii , care , când e curată sau adevărată , e adevăratul bine .

 90.* Este uşor să pierzi cele bune ,dar să le dobândeşti , nu e uşor .Căci păcatul are două ajutoare , prin care războieşte cumplit virtutea , născându-se dintr-o parte sau alta : prin trecerea măsurii şi prin lipsă .Iar virtutea răsărind numai la mijloc , se sileşte să se împotrivească fiecăreia dintre cele două , care o rezboiesc 8. Altă scolie : * Şi iarăşi : De se vor învoi doi (Mat. 18,19 ), adică cel ce păcătuieşte şi cel ce-l sfătuieşte pe el să se despartă de faptele rele ; şi va asculta cel mustrat pe cel ce-l mustră pentru tot păcatul , li se va da lor de la Dumnezeu ceea ce cere , adică iertarea celui ce a păcătuit . Şi iarăşi * De se vor învoi doi în faptele bune , ori ce vor cere spre folos , li se va da lor de la Dumnezeu*. Căci va face voia celor ce se tem de El şi-l va izbăvi pe el de multe necazuri *. Că unde sunt doi sau trei adunaţi cu voia lui Dumnezeu * , adică uniţi într-o hotărâre bună , conformă cu voia lui Dumnezeu e şi El în mijlocul lor , cu ajutorul Lui . În puterea lor înmulţită de elanul comuniunii şi a voinţei  de bine se revarsă şi puterea lui Dumnezeu .. . În ed. 1970: * Fiindcă mai sus a spus că nu tuturor li se potriveşte viaţa de obşte din pricina lăcomiei , şi nu tuturor sihăstria , din pricina iuţimii , după cum am arătat cele două extreme  arată mijlocia  lăudată  şi de dumnezeiasca Scriptură şi de el însuşi .Căci arată Domul zicând : *unde sunt doi sau trei , acolo sunt şi Eu în mijlocul lor * (Mt. 18,20)